obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť YUKKA s.r.o., so sídlom Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 46 684 336, DIČ: 2023 5277 81, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 81730/B, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru elektronickou objednávkou na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo kúpa a predaj tovaru, telefonickou objednávkou prostredníctvom telefonického predaja alebo pri osobnej objednávke v kamennom obchode. 

1.2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu predávajúceho. 

1.3. Telefonickou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná kupujúcim prostredníctvom telefonického kontaktu s predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru.

1.4. Osobnou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná kupujúcim prostredníctvom osobného kontaktu  s predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky kamenného obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru.

Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: info@yukka.sk 
telefón: +421 2 2129 1990
adresa predajne YUKKA – ovocný raj: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
sídlo spoločnosti YUKKA s.r.o.: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
 
Bankové spojenie:
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 1178270 002 / 1111
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN: SK04 1111 0000 0011 7827 0002
SWIFT: UNCRSKBX
 
1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a jednotlivé ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Objednávky uzavreté prostredníctvom telefonickou formou alebo osobne, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 
1.6. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany.
 
1.7. Vyplnením registračného alebo objednávacieho formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, telefonickou alebo osobnou objednávkou dáva kupujúci predávajúcemu povolenie na spracovanie a uchovávanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bez povolenia kupujúceho neposkytne tieto údaje tretím osobám, s výnimkou ľudí, zúčastnených pri platbe alebo dodávaní tovaru (banka, dopravca). 
 
1.8. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 
1.9. Popis tovaru má len informatívny charakter a môže sa meniť. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné. 
 

2. SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, prostredníctvom telefonickej alebo osobnej objednávky (ďalej len "objednávka"). 

2.2. Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná. V prípade elektronickej objednávky bude na e-mail kupujúceho obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

2.3. Potvrdenie elektronickej objednávky od predávajúceho obsahuje: 

údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Automatický oznam o prijatí elektronickej objednávky nie je jej samotným potvrdením (akceptovaním). Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho elektronickej objednávky.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.  
 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci je povinný:

 a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. 
 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. DODACIE PODMIENKY 

5.1. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru na adresu zadanú kupujúcim v objednávke v okresoch Bratislava I-V. Po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim je možné aj osobné prevzatie tovaru na adrese prevádzky spoločnosti YUKKA s.r.o. na Radlinského 27, 811 07 Bratislava. 

5.2. Konečná cena za dodanie tovaru je uvedená v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. V prípade osobného prevzatia tovaru v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 16:00, soboty od 09:00 do 16:00, na adrese prevádzky YUKKA s.r.o. na Radlinského 27, 811 07 Bratislava sa poplatok za dodanie tovaru neúčtuje. 

5.3. Dodanie tovaru je spoplatnené a je možné každý pracovný deň v čase od 09:00 do 16:00, soboty od 09:00 do 16:00. Doručovanie počas niektorých dní (Deň Svätého Valentína, Medzinárodný deň žien, Medzinárodný deň detí, Začiatok a koniec školského roka) môže byť časovo obmedzené, pričom predávajúci je povinný na tieto obmedzenia upozorniť kupujúceho na internetovej stránke svojho elektronického obchodu, počas prijímania telefonickej alebo osobnej objednávky. Dodanie tovaru v čase stanovenom kupujúcim je možné len v prípade, ak kupujúci oznámi čas, v ktorom chce prevziať tovar, a to najneskôr 4 hodiny pred preferovaným časom prevzatia tovaru. Dodanie tovaru je možné najskôr v čase 4 hodín od prijatia záväznej elektronickej, telefonickej alebo osobnej objednávky na adresu určenú kupujúcim v Bratislave I-V. 

5.4. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť najlepšie úsilie, aby kupujúcemu dodal objednaný tovar v preferovanom termíne dodania zo strany kupujúceho zadaného v elektronickej, telefonickej alebo osobnej objednávke. V prípade, že dodanie k preferovanému termínu nie je možné zo strany predávajúceho kvôli technickým obmedzeniam, alebo vyššej moci, je predávajúci povinný po dohode s kupujúcim zabezpečiť dodanie tovaru v náhradnom termíne. 

5.5. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať v preferovanom, alebo v inak dohodnutom čase dodania s predávajúcim. V prípade, že tovar nie je možné v tomto čase doručiť kupujúcemu, alebo na adresu definovanú kupujúcim ani po opakovaných pokusoch predávajúceho skontaktovať sa s kupujúcim v čase do 3 hodín od termínu doručenia, predávajúci má právo takúto objednávku stornovať. V prípade stornovania elektronickej objednávky má predávajúci právo na storno poplatok vo výške 50% zo zaplatenej ceny produktu kupujúcim, pričom predávajúci je povinný uhradiť späť rozdiel v cene na bankový účet kupujúceho, z ktorého bola realizovaná platba, najneskôr do 3 pracovných dní.

5.6. Doprava tovaru je zabezpečená špedičnými spoločnosťami. Konečná cena za dodanie produktu do jednotlivých častí Bratislavy je uvedená v tabuľke:

Rozdelenie lokalít a poplatky za dopravu.
 
Doručenie, Bratislava I-V  Cena, Eur* 
Pondelok - Piatok, 09:00 – 18:00   5,00
Sobota: 09:00 – 16:00

8,00

   

* - Cena je uvedená s DPH.

5.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetový stránkach a/alebo v kamennom obchode  predávajúceho sú nezáväznými údajmi. Všetky akcie a zľavy na predávaný tovar sú platné do odvolania, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

5.8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

5.9. Ak kupujúci odmietne prijať tovar bez vážnej príčiny, je povinný na svoje náklady uhradiť služby, spojené s dodaním tovaru kupujúcemu a ďalej za služby, spojené so spiatočnou dopravou tovaru predávajúcemu.

6. KÚPNA CENA A SPÔSOBY PLATIEB

6.1. Kúpna cena produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického a kamenného obchodu predávajúceho je uvedená vždy vedľa vybraného produktu, ak nie je uvedené inak, je uvedená s DPH. 

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu a v kamennom obchode predávajúceho s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu a v kamennom obchode predávajúceho. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0 EUR, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho alebo platbou na mieste dodania tovaru alebo iným spôsobom uvedeným v záväznej akceptácii objednávky. 

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Predávajúci má v tomto prípade právo žiadať od kupujúceho úhradu služieb spojených s dodaním tovaru, so spiatočnou dopravou tovaru predávajúcemu a takisto služieb prepravcu pri doručení tovaru a platby na dobierku.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy odoslaním oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty, telefonickou formou alebo osobne kedykoľvek pred záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Ak už bola uskutočnená platba za tovar, predávajúci je povinný vrátiť uvedenú platbu za tovar na účet kupujúceho v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy.

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odložiť termín dodania produktu v objednávke po dohode s kupujúcim v prípade, že:

a) Objednávku nebolo možné dodať kupujúcemu (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

b) Objednávaný produkt nebolo možné dodať kvôli nepredvídateľným technickým prekážkam pri výrobe alebo doručení na strane predávajúceho, alebo v dôsledku udalostí tzv. vyššej moci.

Pri elektronickej objednávke s platbou vopred kartou alebo cez internet banking je predávajúci povinný vrátiť zaplatené peňažné prostriedky do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia o zrušení alebo odložení termínu dodávky, a to na účet kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba za produkt.

7.3. So súhlasom obidvoch zmluvných strán môže byť uskutočnená výmena objednaného tovaru za iný tovar v rovnakej cene. Ak je cena tovarov odlišná, môže byť uskutočnená výmena objednaného tovaru za iný tovar za doplatok alebo vrátením časti kúpnej ceny. 

7.4. Náklady spojené s výmenou a vrátením tovaru podľa bodu 8.3 uhrádza kupujúci. Ak kupujúci odmieta zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s výmenou a vrátením tovaru, predávajúci je oprávnený odmietnuť uskutočniť výmenu a vrátenie objednaného tovaru. 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci poskytuje predávajúcemu svoj súhlas na spracovanie a uschovanie osobných údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre obchodné činnosti predávajúceho, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú alebo do doby, kedy tieto osobné údaje predajca na telefonickú alebo písomnú žiadosť kupujúceho vyradí z databázy. 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA